۱۲۸۲ مه برخه

بخمله تازه ګل ته ډاډ ورکوي چې د انعام ګل پالنې ته دواړه پوره پاملرنه کوو، خو د هغه له تګ وروسته انعام ګل په ژړا پیل کوي، د شیدو خوړولو سره هم نه قراریږي #د_ماشومانو_سالمه_پالنه. جعفر له مور څخه غواړي چې سلګۍ سره دې د کور په کارونو کې مرسته کوي، خو مور یې سلګۍ ته د کور نور کار ترڅنګ د لرګو ماتولو سپارښتنه کوي چې د تڼاکو لاسونو په لیدو یې جعفر خفه کیږي #د_خواښې_او_اینګور_اړیکې. مطلب شاه د کلیوالو پریکړه چې د امن کمیټې د کنډو کلي مشري به ملک غني ته ورکوي، ملک غني سره شریکوي، خو ملک غني وایي هغه وخت دې کار ته حاضر دی چې کمیټه یواځې د کنډو کلي پورې محدوده وي او ټول واک یې ده ته وسپارل شي #د_جابرخان_د_وسله_والو_پر_وړاندې_مبارزه.


No Comments »