۱۲۸۰ مه برخه

شوری یو ځل بیا په غونډه کې د کلیوالو څخه د امن کمیټې د جوړیدو په هکله نظر غواړي، خو دا ځل یې د مطلب شاه ترڅنګ عجب ګل هم مخالفت کوي، عجب ګل د خپل مخالفت دلیل په کمیټه کې د تازه ګل شتون یادوي، که څه هم شبانه یې دا مخالفت بې ځایه بولي #د_جابرخان_د_وسله_والو_خلاف_مبارزه. بدرۍ شیرینې ته زنګ وهي او تاکید پرې کوي چې د انعام ګل په پالنه کې دې بې غوري نه کوي، شیرینه وایي پاملرنه ورته کوم، خو خپل زوی سره یې نه شم سمولی #د_ماشومانو_سالمه_پالنه_کول. د بس پري له خبرو او نصیحتونو وروسته جعفر بیرته ژرندې ته د کارکولو لپاره ځي، بس پري سلګۍ ته د کور ټول کارونه سپاري او د صحیح ترسره کولو توصیه ورته کوي #د_خواښې_او_اینګور_اړیکې.


No Comments »