۱۲۷۹ مه برخه

د سلګۍ زړه دی چې جعفر باید خپل کار ته لاړ شي، د هغه تګ سره به دا هم د کور کارونو ته اوزګاره شي، خو جعفر وایي لا یې تازه واده کړې دی، بله خوا سنګینه هم حسن خان ته پیغور ورکوي چې ګوندې جعفر د واده څخه وروسته ده سره د ژرندې کار هم پریښود. مطلب شاه وکولای شول چې عجب ګل ځان سره ملګری کړي ترڅو په کلي کې د امن کمیټې جوړولو مخالفت وکړي، خو بله خوا سکندر د جابر خان سر خلاص کړ چې که د امن کمیټه جوړه شي، ملک غني به زموږ مرستې ته اړ پاتې شي او د مرستې په بدل کې به موږ ته پیسې راکوي، نو مخه یې باید ونه نیسو #د_جابرخان_د_وسله_والو_پر_وړاندې_مبارزه. صبرو د میرو مشوره ونه منله، تازه ګل او بخملې سره یې خبره شریکه کړه چې شیرینه دې د زرکې د ماشوم پالنه نه کوي، وایي شیرینه د زرکې قاتله ده، خو بخمله او تازه ګل هڅه کوي چې قناعت ورکړي #د_بې_بنیاده_شک_کولو_څخه_ځان_ساتل.


No Comments »