۱۲۷۸ مه برخه

بس پري د کور په کارونو کې د سلګۍ د نه همکارۍ څخه سنګینې ته شکایت کوي، خو سنګینه وایي، هغه لا ناوی ده، سنګینه حسن خان یوځل بیا ننګوي چې د لور لپاره یې د کور په ټاکنه کې بې غوري کړې ده. صبرو د زرکې د زوی لیدو ته راځي، بخمله یې د صحت په هکله ورته ډاډ ورکوي خو کله چې خبره شي، شیدې او پالنه یې د شیرینې لخوا کیږي، پرته د لمسي د لیدو څخه له کوره وځي #له_بې_بنسټه_شک_کولو_څخه_ځان_ساتل. ملک غني په کلي کې د امن کیمټې د جوړیدو څخه د خبریدو سره سم، لومړی مطلب شاه ته پیسې ورکوي چې په مخالفت کې یې کلیوال ولمسوي او بیا له جابر خان څخه غواړي د چې د وسله وال په زور د کمیټې د جوړولو مخه ونیسي #د_جابرخان_د_وسله_والو_پر_وړاندې_مبارزه.


No Comments »