۱۲۷۷ مه برخه

په کلي کې د وسله والو د بیا راپیدا کیدو له امله شوری د کلیوالو سره له مشورې وروسته غواړي د دواړو کلیو شریکه د امن کمیټه جوړه کړي او مسولیت یې مولنا تازه ګل او ملا کریم خان ته وسپاري، خو مطلب شاه لومړی د کمیټې او بیا یې د مسولینو په ټاکلو نیوکه لري #د_جابرخان_د_وسله_والو_خلاف_مبارزه. جعفر د واده له ورځې راهیسې نه خپله بهر وځي او نه میرمن د کور کار کولو ته پریږدي، خو بس پري سلګۍ ملامتوي چې د کور په کارونو کې ورسره مرسته نه کوي #له_اینګور_سره_نیک_چلند_کول. عاطفه کوچني ورور ته خوشاله ده، خو مور یې له یاده نه ده وتلې، د زرکې له مړینې وروسته د هغه پاتی شوی زوی میوه ګل د خدای پاک انعام بولي، نوم یې هم انعام ګل وټاکل شو او دا نوم د ټولو خوښ شو.


No Comments »