۱۲۷۵ مه برخه

جابر او سکندر د جعفر د واده په مراسمو وسله وال برید کوي، په داسې حال کې چې کلیوال د سبانیو میلمنو د خوړې او ناستې لپاره په ترتیباتو بوخت وي #د_ځان_ساتنه_فرض_ده #خذوا_حذرکم #د_وسله_والو_خلاف_مبارزه. سپوږمۍ او ګل بي بي له ملک غني غواړي چې له دې وروسته دې د واکسینو مخالفت له امله نه ځان په تکلیفوي او نه موږ، سپوږمۍ خوشاله ده چې له دې وروسته به د کلي د نورو ماشومانو په څیر د دې یواځینۍ لور ته هم د پولیو ضد واکسین کیږي #واکسین_ژوند_ژغوري. شیرینې د بدرۍ خبره مني، له میوه ګل غواړي چې د مرحومې زرکی نوی پیدا شوی ماشوم دې کور ته راولي، دا به یې د خپل زوی په څیر پالنه او ساتنه کوي.


No Comments »