۱۲۶۱ مه برخه

ملک غني لا هم حاضر نه دی چې د مدرسې شاګردان دې د پولیو واکسین تطبیق کړي، وایي که شوری نه شو کولای، باید د شوری مخالف یعنې مطلب شاه ته یې سپارلی وی، عابد هم ملا صیب په ټول جریان پوه کړ چې لومړی دوی د مطلب شاه له لورې د ملک غني دیرې ته وبلل شو او بیا یې دی کور ته ولیږه خو تهدید یې کړ چې څوک باید خبر نه کړي #واکسین_ژوند_ژغوري #د_واکسینو_پوره_تطبیق_لپاره_همکاري. حسن خان بس پري ته واک ورکوي چې په خپله خوښه ګاڼه جوړه کړي، د بس پري زړه و چې یواځې ګوتمه او غوږوالۍ جوړې کړي خو د نادیه په غوښتنه امیل هم پکې زیاتوي، جعفر هم خوښ دی چې د خواښې دریځ یې نرم شو #د_نکاح_لپاره_دوه_اړخیزه_رضایت_شرط_دی #د_ټولنې_ناوړه_رواجونه. مطلب شاه هڅه وکړه چې میوه ګل د شوری په پیسو کې په فساد کولو تورن کړي، وایي د شوری په پیسو ابادي کوي، خو فرید وایي میوه ګل ورته حساب پاک سپارلی دی، د میوه ګل کورنۍ په اطاق باندې د لرګو په سمولو بوخته ده چې ناڅاپه پرې د کوټې تير لویږي، خو معلومه نه شوه چې څوک پکې زیانمن شول؟


No Comments »