۱۲۶۰ مه برخه

د زرمینې خبرو د سنګینې زړه نرم کړ، زرمینې سنګینه وډار کړه که د لور واده یې وځنډیږي، خلک به یې لور پسې خبرې شروع کړي، سنګینه وایي بس پري دې د ټاکل شوې ګاڼې نیمایي اندازه جوړه کړي، واده به ورکړي #د_نکاح_لپاره_دوه_اړخیزه_رضایت_شرط_دی #د_ټولنې_ناوړه_رواجونه. واکسیناتورانو ملا صیب له ټول جریان څخه خبر کړ، چې ملک غني د ځورولو ترڅنګ واکسین کولو ته هم نه دي پریښي، ملا صیب یاده موضوع د کنډو کلي له مشرانو سره شریکوي او هغوی د حل ډاډ ورکوي #واکسین_ژوند_ژغوري #د_واکسینو_پوره_تطبیق_لپاره_همکاري. میوه ګل او تازه ګل د زرمینې له لورې وړیا ورکړل شوی لرګی کور ته وړي، خو عجب ګل پرې تور پورې کوي چې ګوندې یاد لرګی او د کور ابادي یې د شوری څخه په غلا کړو پیسو وکړه #له_تور_لګولو_وړاندې_پلټنه_کول


No Comments »