۱۲۵۸ مه برخه

جعفر مور سره د کړې وعدې سره سم کلي ته راستون شو، بس پري یې د راتګ څخه حسن خان او سنګینه هم خبروي، خو د سنګینې تر اوسه باور نه کیږي چې جعفر دې نه وي پوډري شوی، بس پري جعفر ته ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به یې واده تیار شي #د_نکاح_لپاره_دوه_اړخیزه_رضایت_شرط_دی #د_ټولنې_ناوړه_رواجونه. مطلب شاه او ملک غني غواړي په دې نوم د واکسیناتورانو د کمپاین مخه ونیسي، چې ګوندې دوی سره ښځینه واکسیناتورانې نه شته، مطلب شاه واکسیناتوران د ملک غني دیرې ته راغواړي ترڅو د ملک غني پوښتنې جواب کړي #واکسین_ژوند_ژغوري #د_واکسینو_په_تطبیق_کې_پوره_همکاري. د میوه ګل په وینا چې د ابادۍ لپاره لرګي هم پکار دی، بده یې لا دا چې پیسې هم نه لري چې وایې خلي، خو زرکې منګیز د ګڼدلو مرکز کې لرګي لیدلي وو، زرمینه ته یې خبره ورباده کړه او زرمینه هم ډاډ ورکړ چې د کشمالې سره له مشورې وروسته به یې وړیا ورکړي.


No Comments »