۱۲۲۳ مه برخه

میوه ګل شیرینه خبروي چې بخمله او زرکه تیارې دي، ترڅو ستا تر روغتیا پورې ستا خدمت وکړي او ټول یوځای ووسیږو، شیرینه زړه نا زړه ده، خو تګ ته راضي کیږي #ادفع_بالتی_احسن #د_لستوڼي_مار. نادیه خپل کور ته د ستنیدو سره سم د جعفر او سلګۍ له نامزادۍ څخه خپله خسرګنۍ خبروي، ترڅنګ حسن خان هم د کلیوالو خوله خوږه کړه، کلیوالو یې دا کار وستایه چې یو پوډري یې لومړی اصلاح کړ، کار یې ورکړ او اوس یې زوم هم کړ #د_نکاح_لپاره_دوه_اړخیزه_رضایت_شرط_دی #د_ټولنې_اصلاح. مطلب شاه د فرید د میرمنې کور په کور کمپاین ته وارخطا دی، وایي د ښځینه وو رایې به ټولې فرید وګټي، ملک غني ډاډ ورکوي چې د فرید هڅې بې ځایه دي، بله خوا ګل بي بي او سپوږمۍ هم خوشاله دي چې راتلونکې ټاکنو کې د نارینه وو ترڅنک دوی ښځینه هم د رایې ورکول حق لري #خپلواکې_او_رڼې_ټاکنې #ښځې_هم_په_ټاکنو_کې_د_ګډون_حق_لري.


No Comments »