۱۲۲۱ مه برخه

بخملې شپه د میوه ګل د نه شتون په وجه په اندیښنو کې تیره کړه، سهار میوه ګل خبره کړه چې شیرینه راغلې او د اولاد ناروغه ده، د شپې هغې سره و، بخمله له ښه نیته د شیرینې خدمت کولو ته تیاره ده، خو که شیرینه تیاره شي #د_لستوڼي_مار. مبارک شه، د جعفر او کورنۍ هیله یې پوره شوه، د سنګینې خوښه نه وه، خو حسن خان پرته له کوم شرطه سلګۍ د جعفر په نوم کړه #د_نکاح_لپاره_دوه_اړخیزه_رضایت_شرط_دی. فرید وایي مشري یې نه خوښیږي، خو د کلیوالو لپاره یې په غاړه اخلي، له دې وروسته به فرید نارینه او میرمن به یې ښځینه و ته کمپاین کوي ترڅو د شوری د مشرۍ ټاکنو کې د فرید ملاتړ وکړي #خپلواکې_او_رڼې_ټاکنې.


No Comments »