۱۲۱۹ مه برخه

جعفر د حسن خان لور سره د کوژدې نه کیدو له امله له کوره وځي او ګواښ کوي چې بیرته به د پوډرو استعمال ته مخه کړي، مور یې دا موضوع له حسن خان سره هم شریکوي، حسن خان د ډاډ ترڅنګ له بس پري غواړي چې یوځل بیا د دوی کور ته په مرکه ورشي #د_نکاح_لپاره_دوه_اړخیزه_رضایت_شرط_دی. مطلب شاه فرید رواني ناروغ بولي، وایي د اوبو د زخیرې او د چینې د اوبو په هکله یې پلان او خبرې ضد او نقیص دي، خو فرید په منطقي ډول کلیوال او کډوال پوهوي چې د کښت او څښاک پاکې اوبه تیارول به د ده لومړیتوب وي #خپلواکې_او_رڼې_ټاکنې. نورالله او میرمن یې شیرینه قانع کوي چې کنډو کلي ته تګ یې په ګټه دی، هم به د خاوند په کور کې ماشوم وزیږوي، چې له پیغورونو بچ شي او هم به یې په کور قبضه وکړي.


No Comments »