۱۲۱۸ مه برخه

د بدرۍ او نورالله له مشورې وروسته بدرۍ له شیرینې غواړي چې میوه ګل سره روغه وکړي، ځکه چې د زیږون وخت یې رانږدې دی، خو شیرینه په خپل مخالفت کلکه ده. جعفر ګواښ کوي چې که د حسن خان لور سره یې نکاح ونه شي، بیرته به پوډرو ته مخه کړي، په داسې حال کې چې حسن خان او سلګۍ په دې رشتې راضي دي خو د حسن خان میرمن ـ سنګینه ـ جعفر پخوانی پوډري بولي او د لور لپاره یې مناسب نه بولي #د_نکاح_لپاره_دوه_اړخیزه_رضایت_شرط_دی. مطلب شاه وارخطا دی چې ګوندې د فرید څخه به د شوری د مشرتابه ټاکنې ونه ګټي، خو ملک غني ډاډ ورکوي چې دا کار که د پیسو په وسیله ممکن وي، زه تیار یم چې ملاتړ دې وکړم، بلخوا کلیوالو ته مطلب شاه او فرید خپلې طرحې وړاندې کوي چې د فرید تمرکز د اوبو په مدیریت دی خو مطلب شاه د اوبو ذخیره جوړول د پیسو ضایع بولي #خپلواکې_او_رڼې_ټاکنې #اهل_شخص_ته_رایه_ورکول.


No Comments »