۱۲۱۴ مه برخه

د بس پري ترڅنګ حسن خان او سلګۍ هم راضي ده چې د سلګۍ او جعفر نکاح وشي، خو جعفر وای واده به هماغې جلۍ سره کوي چې خوښه شوې یې ده، تاسو څه فکر کوئ دا جلۍ څوک ده!؟ #د_نکاح_لپاره_دوه_اړخیزه_رضایت_شرط_دی. عجب ګل او کورنۍ یې خپل راتلوتکي ده خفه دي، نه پوهیږي چې منګیز مرکز به ورسره څه ډول چلند وکړي، زرمینه د عجب ګل څخه د پیسو غلا کیدو کیسه یوسف سره هم شریکوي، یوسف هم زرمینې سره همغږی دی چې په دې هکله باید تحقیق وشي، ترڅو معلومه شي چې عجب ګل په خپله خبره کې څومره صادقه دی #کوږ_بار_تر_منزله_نه_رسیږي. کلیوال پریکړه کوي چې اوسنۍ شوری به د نوی شوری تر ټاکل کیدو پورې خپلو کارونو ته ادامه ورکوي، ملک غني اراده لري چې د شوری مشرۍ ته ځان نوماند کړي، خو مطلب شاه د ده لپاره همدا ملکي کافي بولي، پرځای به یې مطلب شاه پخپله نوماند شي #ټاکنې.


No Comments »