۱۱۱۷ مه برخه

د ماین پاکۍ ټیم په غوښتنه د ماینونو د شتون په اړه لیکلې تائید پاڼه د ملک بهادر په شمول ټولو کلیوالو تصدیق کړه، خو ملک غني ترې انکار وکړ، وایې ولې له پیله په جریان کې نه دی ساتل شوی، ملک غني تل هڅه کوي له کلیوالو په جلا لاره لاړ شي #دماینونو_د_له_منځه_وړلو_لپاره_مبارزه. شیرینه میوه ګل د تازه ګل دوی کور کې پیدا کوي، کورته د ورتګ غوښتنه ترې کوي خو میوه ګل وایي ترڅو چې نورالله دوی په هغې کور کې اوسیږي، زه نه ورځم #دلستوڼي_مار. فرید ګل بي بي خبروي چې په کلینک کې یې زوی ته د واکسینو ترڅنګ د زیږیدنې کارت هم جوړ کړ، فرید دا کارت ډیر مهم بولي او له ګل بي بي څخه غواړي چې د یاد کارت په هکله نورو ښځو ته عامه پوهاوی ورکړي، ګل بي بي خفه ده چې ولې یې خپلې لمسۍ ته یاد کارت نه دی جوړ شوی #دزیږیدنې_کارت_مهم_دی. د عجب ګل په هکله لکه چې د یوسف وړاندوینه رښتیا شوه، شبانې ته قانع شو چې پرته له کمیشنه یې ډیرې پیسې لاسته ورغلې، خو شبانه یې دا کار غندي ځکه چې #کوږ_بار_ترمنزله_نه_رسیږي.


No Comments »