۱۰۴۵ مه برخه

د سردار اکا د ډیر تاکید څخه وروسته تورپیکۍ منګیز د ګنډلو مرکز ته د تګ پرمهال کوچنی زوی – اختیار – سکینې ته وړي ترڅو قرار یې کړي، خو سکینه یې د رټلو وروسته له کوره شړي او دا کار د ځان توهین بولي #دکار_په_جریان_کې_ماشومانو_ته_پاملرنه. مطلب شاه ملک غني خبروي چې کور خو دې له سوزیدو بچ شو خو هډه او پاټک دې سره له ماله له منځه لاړه، ملک غني د غوصې په حالت کې ګواښ کوي چې ډیر ژر به یې د ملک بهادر څخه بدل واخلي، دلته عجب ګل د ملک غني د #مرکزالضرار د لمنځه تلو په خوشالۍ کې په ماشومانو ته خواږه شیان ویشي #مه_کوه_په_چا_چې_وبه_شي_په_تا #دظلم_خلاف_مبارزه. زرکه د کور ټول کارونه پخپله کوي، خو بیا هم شیرینه ترې میوه ګل ته شکایت کوي ترڅو زرکه بده ښځه معارفي کړي #خواښې_دمیرنۍ_مور_په_څیر_وي، دلته مطلب شاه د منګیز د بدنامولو لپاره اشرف ته نوی افواهات لیږلې ترڅو په فیسبوک یې ورپسې ولیکي او ډیرو خلکو ته ورسیږي #افواهات_دباور_وړ_نه_وي.


No Comments »